راهنمای تصویری سامانه خدمات داخلی و مدیریت شبکه

 مدیریت تیکت و سیستم ارجاع

ارائه سرویس پشتیبانی در قالب تیکت (درخواستهای کاربران) از طریق نوار ابزار و یا سامانه خدمات سازمانی بوده ، در این حالت مدیر سیستم از طریق پیامک و یا سامانه خدمات سازمانی از تیکتهای کاربران آگاه شده و آنرا به پشتیبان مربوطه ارجاع میدهد. به محض ارجاع مدیر سیستم ، پشتیبان از طریق پیامک یا سامانه خدمات سازمانی از ارجاع تیکت آگاه شده و نسبت به بررسی ، رفع مشکل و نهایتا ثبت نحوه رفع مشکل اقدام مینمایند همچنین کاربران و مدیر سیستم قادر به مشاهده و رهگیری تیکت تا حصول نتیجه خواهند بود. در نهایت با توجه به ثبت نحوه رفع مشکل توسط پشتیبانان بانک جامعی در قالب پایگاه دانش جهت مشکلات آتی و نحوه رفع مشکل در دسترس مدیر سیستم و پشتیبانان خواهد بود...

 بخش اول - ثبت تیکت

 بخش دوم - ثبت پشتیانان و بخشها

 بخش سوم - ارجاع تیکتها

 بخش چهارم - پاسخ و انجام کار

 بخش پنجم - آرشیو و پایگاه دانش