راهنمای تصویری سامانه خدمات داخلی و مدیریت شبکه

 کنفرانسینگ

ابزار پرکاربرد ، با حذف فاصله های فیزیکی امکان برگزاری مجازی جلسات را بین رده های مختلف سازمان محقق نموده و با توجه به پیاده سازی سیستم هوشمند ایجاد اتاقهای کنفرانس مجازی به راحتی کاربران قادر به تشکیل جلسات خود بدون نیاز به تعریف و تنظیمات خاص...

 بخش اول - ورود به کنفرانسینگ

 بخش دوم - تنظیمات