راهنمای تصویری سامانه خدمات داخلی و مدیریت شبکه

 تقویم جلسات سازمانی و مدیران

مدیران ، معاونین و کارشناسان بخشهای مختلف سازمان قادر به ثبت جلسات با تعیین سطح دسترسی مشاهده(عمومی، واحد مرتبط ، خصوصی) ، جدول زمانبندی هفتگی(براساس روز و توالی هفته ها) و ماهانه(براساس روز ، توالی ماه ها، هفته و روز هفته) ، تعیین فوریت(عادی،فوری)، نمایش تمام جلسات در تفویم ماهانه، نمایش بر اساس هفته در ماه به تفکیک روز، چاپ و ذخیره عکس پشت زمینه و یادآوری از طریق پیامک میباشند...

 بخش اول - ثبت جلسه جدید

 بخش دوم - ویرایش

 بخش سوم - زمان بندی

 بخش چهارم - فوریت

 بخش پنجم - چاپ